Poferment z biogazowni – krótszy okres wylewania na pola

W ostatnim czasie, w naszym kraju przyjęto  „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Efektem tego programu jest skrócenie okresu, w jakim dozwolone jest stosowanie nawozu naturalnego płynnego oraz nawozu naturalnego stałego na gruntach rolnych. Działanie to obejmuje również poferment z biogazowni.

W związku z tym, według wyżej wymienionego programu płynny poferment (frakcję ciekłą) na gruntach rolnych można stosować jedynie  w terminie od 1 marca do 20 października. Natomiast poferment stały (frakcję stałą) w terminie od 1 marca do 31 października.

Co w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych?

Terminy te nie dotyczą natomiast podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Chodzi tutaj w szczególności o nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów terminem graniczny stosowania nawozów jest dzień 30 listopada.

Opisywany program jest załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.  Ogłoszenie programu działań 

Rozporządzenie zaczęło obowiązywać od dnia 27 lipca 2018 r.. Dokument ten ostał opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. Określa on między innymi:

  • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem;
  • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów;
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
  • sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kg N/ha;
  • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem;
  • sposób dokumentowania realizacji Programu.

Similar Posts