Dozowanie substratów w biogazowniach

W jednym z ostatnich artykułów opisano szczegółowo zagadnienia związane z dostawą, magazynowaniem oraz higienizacją materiałów. W części drugiej skupimy się na ostatnich, a jednocześnie najważniejszych etapach przygotowania materiału do procesu fermentacji. Mamy tu na myśli odpowiednie rozdrobnienie oraz wprowadzenie (dozowanie) substratu do zbiorników fermentacyjnych.

Rozdrobnienie

Jednym z kluczowych etapów przygotowywania substratów do procesu fermentacji metanowej jest rozdrabnianie. Proces ten ma na celu zwiększenie powierzchni materiału dostępnej dla bakterii fermentacyjnych, co w konsekwencji wpływa na produkcję metanu. Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że wraz ze zwiększeniem stopnia rozdrobnienia  substratów wzrasta również szybkość ich rozkładu.

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie tego procesu nie zawsze wpływa na wzrost produkcji biogazu i metanu. Wytwarzanie gazu w trakcie fermentacji metanowej uzależnione jest również od innych parametrów procesowych.

Dozowanie substratu do zbiornika

Do dozowania substratów pompowalnych, jak również cieczy fermentacyjnych między zbiornikami wykorzystuje się pompy napędzane silnikami elektrycznymi. Pompy te uruchamia się przez zegary sterujące. W najnowszych modelach przez mikroprocesory, dzięki czemu proces ten jest częściowo lub nawet całkowicie automatyczny. Dodatkowo jest możliwość zdalnego uruchomienia danego układu ze stacji sterowniczej. Wykorzystuje się do tego komputer, a niekiedy nawet smartfon.

Innym sposobem załadunku substratu jest wprowadzenie substratów stałych bezpośrednio do komór fermentacyjnych z pominięciem zbiorników wstępnych. Dzięki temu substraty stałe dozuje się niezależnie od materiałów płynnych. Wyróżnia się zatem trzy główne sposoby wprowadzania biomasy składowanej luzem: poprzez ślimak podający, tłok transportujący lub studnie wlewową.

Więcej informacji dotyczących przygotowania substratów na cele biogazowe można znaleźć w nr 12 Magazynu Instalatora z grudnia 2017 roku lub pod linkiem.

Similar Posts