Zmiany w Ustawie o odpadach

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowej dotyczący nowej Ustawy o odpadach, który w lipcu tego roku został przyjęty przez Sejm. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każdy posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uzyskał zezwolenia na:

  • zbieranie odpadów,
  • przetwarzanie odpadów,
  • zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

ma obowiązek, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do dnia 5 września 2019 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wszystkie informacje dotyczące tego, jakie informacje powinien zawierać wniosek o zmianę posiadanej decyzji znajdują się w Art. 14 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  

Natomiast w art. 14 ust. 2 pkt. 1 – 7 tej samej ustawy znajdują się informacje o tym jakie załączniki należy dołączyć do wniosku.

Przygotowanie wspomnianego wniosku o zmianę posiadanej decyzji jest bardzo ważne. W przypadku nie złożenia dokumentu w terminie wraz z wymaganymi informacjami i załącznikami do 5 września 2019 r., wszystkie wcześniej wymienione zezwolenia wygasają!!

Wspomniana Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw znajduje się pod tym linkiem.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska

Istotne zmiany wprowadzono również w Prawie ochrony środowiska. Dotyczą one m.in. uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Należy pamiętać, że uznania te wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia życie ustawy. W związku z tym wytwórcy, muszą przygotować do marszałka województwa nowe zgłoszenie uznania dla przedmiotu lub substancji. 

Jednakże warunków, od których spełnienia zależy wydanie pozytywnej decyzji, nie zmieniono. Ponadto, informację, jakie wymagane są w zgłoszeniu przedstawione zostały w Art. 11 ust. 2 ustawy o odpadach. Natomiast art. 11 ust. 3 znajdują się wytyczne do tego, co należy dołączyć do takiego zgłoszenia.

Uznanie lub odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydanej po zasięgnięciu opinii WIOŚ.

Oczywiście dotyczy to opinii WIOŚ-u właściwego ze względu miejsce wytwarzania danego przedmiotu lub substancji.

Warto również zaznaczyć, że decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydawana jest na czas określony. Jednak nie może być on dłuższy niż 10 lat.

Przed wydaniem opinii WIOŚ może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem. W działaniu tym może również uczestniczyć marszałek województwa. Należy podkreślić, że kontrola ta wstrzymuje bieg terminu do wydania opinii.

W przypadku, gdy WIOŚ wyda negatywną opinię, wtedy marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Nie można zapomnieć o dokonanych zmianach w procesie produkcyjnym

Należy również pamiętać o dokonaniu nowego zgłoszenia w przypadku gdy zostaną dokonane zmiany w procesie produkcyjnym. Dotyczy to procesu, w którym powstaje przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny lub w procesie, w którym są one wykorzystywane. W takim przypadku wytwórca przedmiotu lub substancji jest zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Link do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach jest tutaj.