Nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie. Co to oznacza dla sektora biogazu?

Po długim okresie oczekiwania przez branżę OZE, a w szczególności przez cały sektor biogazu, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta reguluje przede wszystkim obszar związany z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego, który od poprzedniego roku został wstrzymany. Zgodnie z poprawkami wprowadzona zostaje reguła kumulacji publicznej.  Zakłada ona pomniejszenie gwarantowanej ceny za energię, o którą ubiega się inwestor w aukcji, o otrzymaną wcześniej pomoc inwestycyjną – np. dotację z UE.

Dodatkowo, zagwarantowana w drodze aukcji stała cena energii będzie przysługiwać inwestorowi przez okres 15 lat od uruchomienia wytwarzania. Ponadto, co roku będzie ona powiększana o wskaźnik inflacji.

Możliwość organizowania kolejnych aukcji, otwiera drogę do rozwoju OZE w Polsce. Jednakże, zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii, w kolejnych aukcjach, najbardziej skorzystać mogą inwestorzy planujący budowę farm wiatrowych. Dotyczy to szczególnie instalacji o mocy powyżej 1 MW, dla których planowane jest zakontraktowanie mocy na poziomie 1 GW.

Niestety w planach ME nie przewiduję się tak dużego wsparcia dla biogazu. W prognozowanym potencjale zakontraktowanych mocy OZE zakłada się ok. 70 MW dla biogazu rolniczego o mocy wytwórczej poniżej 500 kW, ok. 60 MW dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW oraz ok. 30 MW dla instalacji 0,5-1 MW mocy. Należy jednak podkreślić, że po okresie stagnacji oraz bankructwa wielu inwestycji biogazowych jest to dobry prognostyk na przyszłość i szansa na rozwój sektora biogazu, nie tylko rolniczego, w Polsce.

Taryfy gwarantowane dla biogazu i hydroenergii

W przygotowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy o OZE znajduję się zapis o utworzeniu nowych mechanizmów wsparcia dla instalacji o mocy nieprzekraczającej 500 kW. Mechanizm ten polega na wprowadzeniu stałej ceny zakupu energii, która wynosić będzie 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji. Z tego rodzaju wsparcia skorzystać będą mogli producenci energii z biogazu rolniczego, odpadowego i otrzymywanego z oczyszczalni ścieków oraz właściciele elektrowni wodnych.

Mechanizmy te określone zostały w ustawie jako feed-in-tariff (FIT) – dla instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Natomiast dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW – system określany jako feed-in-premium (FIP).

Należy również pamiętać, że dla FIT i FIP będą obowiązywać analogiczne warunki kumulacji pomocy publicznej jak dla całego systemu aukcyjnego. Ponadto taryfy te będą obowiązywać przez okres 15 lat, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.