Nowe wymagania dotyczące udziału w aukcjach OZE

Obowiązująca od kilku dni nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), wprowadza nowe mechanizmy wsparcia dla wytwórców energii odnawialnej (biogazu oraz energii wodnej), a także nowe procedury udziału w aukcjach.

Zmiana dotyczy między innymi wymogu, w ramach którego wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii, przystępujący do systemu aukcyjnego muszą złożyć – oprócz wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do akcji, o której mowa w art. 75 ust. 3 ustawy OZE lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy OZE – oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii.

Wymóg ten dotyczy także wytwórców, którzy chcą przystąpić do nowych – wprowadzonych w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE – systemów FIT/FIP. W związku z tym, w URE należy również złożyć deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy o OZE. Wymóg ten określony został w art. 70b ust. 1 ustawy.

Warto zauważyć, że uruchomienie wyczekiwanych przez inwestorów aukcji, Urząd Regulacji Energii (odpowiedzialny za ich organizację) przewiduję na jesień tego roku.

Co musi zawierać schemat instalacji?

Zgodnie z informacją URE, wymagany schemat instalacji OZE ma służyć zweryfikowaniu warunku dysponowania przez daną instalację wyodrębnionym zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej wyłącznie z tej instalacji.

Zgodnie z tym,  schemat instalacji odnawialnego źródła energii powinien być czytelny, odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać:

  • usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej,
  • usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji,
  • oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
  • oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Powyższe elementy muszą zostać naniesione na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i ich obrębów. Przykładowy schemat instalacji OZE został wskazany przez URE w informacji nr 52/2018, która jest dostępna tutaj.

Niestety przepisy ustawy OZE nie określają dokładnych wymogów formalnych dla podmiotów i osób, które mają sporządzać schemat instalacji, należy jednak założyć, że schemat powinien zostać podpisany przez wytwórcę lub przez reprezentującego go  pełnomocnika oraz zawierać odpowiednie oznaczenia – oryginał/poświadczona kopia.