Ceny prądu w 2019 r.

W piątek 28 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajęli się projektem nowelizacji ustawy, która ma zapobiec podniesieniu ceny prądu w przyszłym roku. Rząd przygotował pakiet rozwiązań, które obejmują m.in. obniżenie akcyzy za energię elektryczną, zmianę stawki opłaty przejściowej i zezwolenie na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2.

Fundusz Wypłat Różnicy Cen

Przedstawiony projekt zakłada powstanie Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony on będzie na pokrycie różnic w cenach energii dla spółek. Pokryje on również wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ten ma zająć się obsługą bankową Funduszu. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, na rekompensaty dla firm obrotu energią elektryczną Rząd przeznaczy 4 mld zł. Pieniądze te pozyskiwane będą ze sprzedaży praw do emisji CO2. Ponadto, podjęto decyzję, że ok. 1 mld zł trafi do tzw. krajowego systemu zielonych inwestycji. Jednak, rozwiązanie to może zostać zakwestionowane przez Komisję Europejską. Może ona bowiem uznać je za niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Przyjęty przez Sejm i Senat projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo energetyczne, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, jest zobowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: sejm.gov.pl

Obniżenie podatku akcyzowego

Pierwszym mechanizmem, który ma pomóc w powstrzymaniu podwyżek ceny prądu jest obniżenie akcyzy. W związku z tym, nowelizacja obniży akcyzę od sprzedaży energii elektrycznej z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Kwotę tę uzyskano poprzez pomnożenie rocznego zużycia energii elektrycznej (2 proc. corocznie zwiększenie zużycia) przez 15 zł/MWh oraz współczynnik 0,95. Współczynnik ten odzwierciedla sytuację części odbiorców (odbiorcy energochłonni), którzy korzystają z obniżonej stawki akcyzy. Działanie to przyczyni się do zmniejszenia rachunków odbiorców w Polsce o ok. 1,85 mld zł netto.

Obniżenie opłaty przejściowej

Drugim mechanizmem, który ma pomóc w powstrzymaniu podwyżek, jest obniżenie opłaty przejściowej. Jej wysokość spadnie o 95%. Zgodnie z informacją, przekazaną przez ustawodawców, zmiana ta zmniejszy rachunki o 2,24 mld zł.

Przyjęte dzisiaj regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.